ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА

 ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ