ВЪТРЕШНИ  НОРМАТИВНИ  АКТОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ЗА РАБОТАТА НА ДГ "ЗДРАВЕЦ"

ЗА УЧЕБНАТА  2018-19 ГОДИНА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

В ДГ ЗА 2018-19 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

2018-19 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

В ДГ "ЗДРАВЕЦ",ПЕТРИЧ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕЖДУ УЧИТЕЛИ,ДЕЦА,РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

МЕХАНИЗЪМ 

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

 

 

АЛГОРИТЪМ

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

 

 

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА -

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

 

 

МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА