Защита на личните данни/GDPR

 

    Детска градина №2 „Здравец” град Петрич е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

    В детската градина има разкрити яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст, които се възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие.

    ДГ №2 „Здравец” е общинска институция, финансира се чрез държавния бюджет, бюджета на община Петрич, има местно значение.

    Ние сме администратор на лични данни по смисъла  на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

    Част от данните, които доброволно предоставяте, са лични данни и се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

    В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, можете да го направите направо до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg) или чрез детската градина на посочените данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните.

 

Информация за нашата политика за поверителност –  Изтегли от тук 

 

Данни за контакт с администратора – ДГ №2 „Здравец”:

Адрес: ул. „Демир Капия” №3, 2850 Петрич
Тел: 0878255548
Ел. поща: hr.gurova@abv.bg

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

Адрес: ул.„Демир Капия” №3, 2850 Петрич

Тел: 0878255548

Ел. поща: hr.gurova@abv.bg

Христина Гюрова