Правила за прием на деца в ОДЗ № 2 "Здравец", град Петрич

 

   Постъпването на децата в ОДЗ № 2 "Здравец", град Петрич се осъществява по желание на родителите.

 

I. Организация на приема:

 

   Обединени детски заведения са детски градини с яслени групи за деца от 10 месеца до постъпването им в първи клас. 

 

1. Приемът на децата се извършва по документи от Директора или упълномощено от него със заповед лице.

  а) При подаване на документите подателят получава пореден входящ номер, издаден от детското заведение.

  б) Заявленията за постъпване в ОДЗ № 2 "Здравец" се подават целогодишно и се приемат при наличие на свободни места в детското заведение.

 

 2. Задължителни документи:

  а) Заявление по образец за прием в детското заведение.

  б) Акт за раждане на детето (оригинал и копие).

  в) Лична карта на родителя или документ за адресна Регистрация (оригинал и копие).

 

3.Документ за наличие на определени обстоятелства:

  а) Акт за смърт при дете-сирак или полусирак.

  б) Акт за раждане (за трето и следващо дете в многодетни семейства и деца близнаци).

  в) Удостоверение от ВУЗ за съответната учебна година (за родители студенти, редовна Форма на обучение).

  г) Експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) при установено увреждане на дете (50% и над 50%)

 д) Експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) за установена намалена трудоспособност на един от родителите (90% или над 90%)

 

4.Kритерии за осъществяване на приема:

  а) Приемът на деца в детското заведение се извършва от комисия, определена със заповед от Директора.

  б) С предимство се ползват следните категории деца:

    - Дете сирак или полусирак (удостоверява се с акт за смърт);

    - По реда на подадено заявление;

    - Деца, непризнати от втори родител (доказва се с акт за раждане на детето, в който е упоменато "баща - неизвестен");

    - Деца, настанени в приемно семейство;

    - Трето и следващо дете в многодетни семейства и деца близнаци;

    - Друго дете от семейството, което посещава детското заведение;

    - Деца на родители с постоянен или настоящ адрес в района на детското заведение;

    - Деца на служители в детското заведение.

5.Обявяването на списъците с приетите деца се осъществява на видно място в централна сграда на детското заведение.

6. В едноседмичен срок от обявяването на списъците родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да посещава детското заведение.

7.При липса на свободни места в яслените и градинските групи на ОДЗ № 2 "Здравец", комисията предлага на родителите място в друго детско заведение, при съществуваща възможност за прием.

8.Приетите деца в яслените групи постъпват в детското заведение по предварително изготвен график.

9.В градинските групи приемът е целогодишен, при наличие на свободни места. 

Новата учебна година започва на 15-ти септември.

10.Деца, непостъпили в посочените рамки по т.8 и т.9 без уважителна причина, отпадат от списъчния състав на детското заведение.

11.Освободените се обявяват на видно място в централна сграда на детското заведение.

12.Когато детето не е прието, следващата календарна година се подава ново заявление.

13.Деца се изписват от детското заведение:

   а) По желание на родителите с подадена писмена молба;

   б) При постъпване в първи клас;

   в) При системно незаплащане на такса за два поредни месеца (по решение на ПС);

   г) При безпричинни отсъствия (по решение на ПС).

14.Родителите (настойниците, семействата на роднини, близки и приемни семейства) на новоприетите деца се запознават с правилника за дейността и ГКП на ОДЗ № 2 "Здравец" срещу подпис.

15.За дните,през които детето не посещава детското заведение, не се заплаща такса по чл.24 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Петрич.

 

  Директорът на детското заведение е длъжен да прилага правилата за прием на деца и да ги поставя на видно място в централна сграда за информация на родителите!

 

  Родителите имат право да подават молби за прием в повече от едно детско заведение!

 

  Детето ще бъде прието само в едно детско заведение, като всяко заявление за прием в различните детски заведения се приема като равностойно!