ДОСТЪП  ДО  ИНФОРМАЦИЯ

Заповед на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Заявление за предоставяне на обществена информация

 

Протокол за предоставяне на обществена информация

 

Протокол за приемане на устно заявление по ЗДОИ