ВЪНШНИ  НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ /НАРЕДБА № 8 ОТ 11.08.2016г./

(Обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

НАРЕДБА ЗА УСВОЯВАНЕТО НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК /НАРЕДБА №6 ОТ 11.08.2016г./

(Обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.)

НАРЕДБА ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ /НАРЕДБА №9 ОТ 19.08.2016г./

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.)  Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

НАРЕДБА ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА /НАРЕДБА № 6 ОТ 30.11.2016г./

(Обн., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.)Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 ЗПУО и отменя Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обн., ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., Приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.

НАРЕДБА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕТО НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА /НАРЕДБА № 15 ОТ 08.12.2016г./

(Обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИИТЕ /НАРЕДБА № 16.ОТ 08.12.2016г./

(Обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 2 от 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, издадена от министъра на образованието и науката на основание чл. 9а, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.

НАРЕДБА № 4 ОТ 20.04.2017г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

(Обн., ДВ, бр.34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 – 2018 г.Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

(Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.)