ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДАТАТА,ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ, СЪГЛАСНО чл.226 от ЗОП

АРХИВ